Les funcions del coordinador

Les funcions del coordinador
El/la coordinador o coordinadora d’Identitat Visual

Són funcions del/de la coordinador/a d’Identitat Visual:

a) Coordinar, supervisar i realitzar les diferents tasques d’aquesta coordinació, que es

concreten en els següents àmbits: Publicacions, Audiovisuals, Multimèdia i

Marketing. Aquests àmbits seran objecte d’una memòria independent cadascun.

b) Col·laborar amb la direcció del centre en l’elaboració del pla d’utilització del material

d’audiovisuals disponible i assessorar-la en la seva renovació i distribució.

c) Revisar periòdicament els aparells audiovisuals del centre i vetllar pel seu

manteniment, amb la finalitat d’assegurar la seva adequació i  funcionalitat.

d) Donar suport i assessorament al personal del centre en la utilització dels equips

audiovisuals i les seves possibilitats tècniques.

e) Donar suport i assessorament al personal del centre en el disseny i preimpressió

dels documents interns i en les seves possibilitats tècniques.

f) Promoure l’ús dels mitjans audiovisuals com una eina de millora d’algunes activitats

educatives.

g) Enregistrar imatges de les activitats generals de l’Institut (ESO, Batxillerat i Cicles

Formatius) i garantir la seva difusió i arxiu.

h) Tenir cura de l’arxiu audiovisual temporal de l’Institut i trametre anualment al/la

secretari/a el material de l’últim any per al seu arxiu definitiu.

i) Dissenyar i crear les publicacions impreses internes de l’Institut, (tríptics, insercions

publicitàries, fulletons, pòsters, diplomes, etc…).

j) Coordinar tots els aspectes relacionats amb la imatge corporativa de l’Institut, tant

pel que fa a la seva projecció externa com a la utilització interna.